Lagets historie

Lagets historie – De første 80 år

(1934 – 2014)

Skrevet av Torbjørn Friborg, 1. november 2014

Formålet til Laget har helt siden oppstarten vært todelt: å utruste kristne i troen, og å vinne andre for Jesus. Som dere kanskje vet er Laget i Norge sin visjon: «Vi vil gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.» Og det er også målet her på Ås.

Siden 1920-tallet var det ansatt en kapellan i Ås menighet som hadde særskilt ansvar for høyskolen, men i 1934 ville studentene ha enda mer kristent arbeid. Det var vanskelig å være kristen uten å ha et kristent fellesskap å støtte seg til. Det følgende er hentet fra det aller første referatet i Møteprotokollen til Laget:

Tidlig våren 1934, blev det, etter forslag fra Johan Lyche, besluttet å be Norges kristelige studentlagssekretær Hans Høyvik å komme herut og holde foredrag, og samtidig drøfte om det skulle stiftes et kristelig studentlag ved Høyskolen.

Møtet blev holdt strakt efter, og det ble besluttet at Laget skulle stiftes. Det blev fire medlemmer: Lyche, Lofthaug, Nordbø og Nordalsli. Lyche blev valgt til fomann, Lofthaug som kasserer og Nordalsli til sekretær.

Utover våren blev det ikke holdt flere møter, men man forberedte seg til å ta fatt høsten 1934. Det blev sendt ut en del forespørsler om bidrag, og i løpet av sommeren og høsten kom det inn ca 70 kr.

Som dere kanskje merket ble ikke datoen for stiftelsesmøtet notert ned, og det førte til litt usikkerhet om når Laget egentlig ble stiftet. Den første posten i kassadagboken er datert 25. februar, og dette ble lenge regnet som Lagets stiftelsesdato. Men på 10-årsjubileet deltok Hans Høyvik, og kunne fortelle at det var den 13. februar 1934 han hadde reist til Ås for å delta på stiftelsesmøtet, og at dette derfor er datoen vi bør feire.

Fra høsten ble det holdt regelmessige kristne møter i regi av Laget på Samfunnet. Samfunnsbygningen ble forresten ferdig i september 1934, og det passet jo bra! Jacob Natvig ble innsatt som ny kallskappelan i Ås menighet samme høst, og han hadde et nært samarbeid med Laget i mer enn tjue år. I oktober kom Ole Hallesby og hadde foredrag, noe som fylte festsalen i Urbygningen. Og dette ble ikke siste gang festsalen ble fylt på et kristen møte opp gjennom historien. Det ble også opprettet en bibelstudiegruppe. Laget vokste raskt, også professorer og andre ansatte ved høyskolen var aktivt med.

Under krigen ble det holdt jevnlige lagsmøter, hovedsakelig i hjemmene til ansatte, ettersom Samfunnet var okkupert av tyskerne. Noen stormøter ble holdt i skolens festsal eller kinosalen, som samlet folk fra høyskolen, Ås og tettstedene omkring. Krigen førte til en økning i det kristne arbeidet på Ås, og mange studenter ble med i Laget. På initiativ fra professor Aresvik ble det samlet inn penger til å bygge et kristent kollektiv. Det ble samlet inn 50.000 kr, men byggingen ble utsatt. Etter krigen ble møtene igjen holdt på samfunnet. Hvert semester ble det arrangert stormøte i festsalen på Samfunnet, da ble salen ofte fylt helt opp. Disse møtene samlet mange studenter som ikke var kristne. Sammen med biblioteket arrangerte Laget også aktuelle foredrag.

I 1952 ble det igjen tatt initiativ til bygging av et kollektiv for kristne studenter. Formålet var at de skulle ha et sted som var et hjem, og ikke et internat. Det ble arbeidet med flere muligheter for bygging av nye hus, men i 1958 man ble til slutt enig med studentsamskipnaden om at noen av de planlagte boligene for gifte studenter skulle bygges som bolig for kristne studenter, og at samskipnaden skulle ha ansvar for eierskap og drift. I 1959 kunne de første studentene flytte inn i Heimen, og her bor det fortsatt bare lagsmedlemmer.

På 1950-tallet gikk medlemstallet jevnt nedover, selv om møtene var godt besøkt. Ved starten av 1953 var det ikke nok medlemmer til å fylle alle plassene i styret engang, og man så pessimistisk på Lagets fremtid. Men som det står i både Bibelen og årsberetningen fra det året: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom, og etter mye bønn ble det en gledelig oppgang i medlemmer fra høsten av. I tillegg til møtene drev Laget søndagsskole i kirken og et skolelag på realskolen og besøkte gamlehjemmet. Laget arrangerte hvert år vårstevne, som kunne samle 2-300 studenter fra skoler i Oslo og Akershus. Laget på Ås hadde god kontakt med andre lag og kristne forsamlinger i området, spesielt kristelig veterinærforening og studentlaget i Oslo. På 1950-tallet var nok Laget mest opptatt av å ta vare på dem som allerede var kristne, og ikke så mye å nå ut til nye.

Dette endret seg etter hvert, og på 1960-tallet var driften av Laget mer balansert med tanke på det todelte formålet til Laget. Det ble arrangert bønnemøter flere ganger i uken, og disse ble godt besøkt, det samme ble lagsmøtene. Medlemstallet lå stabilt på ca. 40., dvs. om lag 10 % av studentene på NLH! På midten av 1960-tallet kjøpte Laget inn bibler til alle rommene på Pentagon. Etter en henstilling fra studentmållaget, ble 1/3 av biblene kjøpt inn på nynorsk. Laget hadde et godt samarbeid med elevlaget ved Stabekk lærerskole i husstell. Lagene besøkte hverandre regelmessig, for det ble holdt både høstfester og vårfester for begge skolene.

På 1970-tallet var det et sterkt ønske om å nå ut med evangeliet. Møtene ble holdt med aktuelle temaer for ikke-kristne. Det ble startet flere samtalegrupper der bare halvparten var kristne, og Laget hadde stand i Ås sentrum. En egen gruppe hadde ansvar for evangelisering på Pentagon og Campus. I 1973 kom en ansatt ved høyskolen, Edvard Nordrum, på ideen om å bruke det gamle stabburet bak Økonomibygningen til kristne aktiviteter. Stabburet er kanskje det eldste bygget på campus som fortsatt står, det ble bygd i 1859. Fra starten av ble Stabburet brukt som matlager, og klokka fungerte som matklokke. Stabburet ble for tiden bare brukt som lager for andre ting, det var i ferd med å forfalle, og en omfattende restaureringsjobb var nødvending. Professorutvalget ved høyskolen ville flytte stabburet bort til den gamle smia (det som er boksmia i dag), for å lage et museum med gamle gjenstander. Laget søkte om å få pusse opp og bruke stabburet til kristne aktiviteter, men den første søknaden til Laget våren 1973 ble avslått. Men da det ikke skjedde noe med flyttingen, søkte man på nytt våren 1974, og denne gangen fikk Laget ja. I søknaden ble det særlig påpekt at restaureringen ikke skulle koste noe for høyskolen. De to neste årene ble det arbeidet med pengeinnsamling og plantegninger. Alle pengene kom inn som gaver, og tegningene ble laget av arkitektstudenter i Oslo. Selve byggearbeidet startet våren 1976, og ble gjort på dugnad av bibelgruppene og enkeltpersoner. Det ble lagt ned ca. 1.500 arbeidstimer i dugnad, og det aller meste av arbeidet ble gjort av studentene selv. Til og meg hugging av trer som ble sagd opp til planker gjorde de selv, med god hjelp av lokale krefter i Ås. Det eneste studentene ikke gjorde selv var det elektriske arbeidet. Arbeidet med Stabburet tok lenger tid enn planlagt, og høsten 1979 ble Stabburet åpnet som forsamlingslokale. Siden den gang har Stabburet blitt brukt til samlingsted for bibelgrupper/smågrupper, mindre lagsmøter, bønnemøter og styremøter. Stabburet brukes fremdeles aktivt i dag av de tre kristne foreningene på universitetet.

1980-tallet regnes gjerne som Lagets storhetstid. På det meste hadde Laget over 120 medlemmer, og drev et variert arbeid, som blant annet inneholdt evangelisering, turer, bibeltimer, møter, bibelgrupper og utgivelsen av to tidsskrifter. Disse var Fisken, som var nyhetsblad for Laget og Forbundet og kom ut annenhver uke, og Mer enn brød, som var et misjonsblad med stoff fra ulike misjonsorganisasjoner. Det var et sterkt misjonsfokus i Laget, mange tidligere studenter reiste ut som misjonærer eller bistandsarbeidere i andre land. Noen studenter som mente at Laget var for traust stiftet Ås kristelige studentforbund, men mange var medlem begge steder. Laget og Forbundet hadde et godt samarbeid til Forbundet ble lagt ned på 2000-tallet. Koret Korex ble stiftet i 1982, og hadde hovedsakelig medlemmer fra Laget. Korex holdt konserter som fylte AudMax.

Høsten 1990 ble UKE-gudstjenesten arrangert for første gang, etter initiativ fra Laget. Dette var et samarbeid mellom Laget, Ås menighet og UKA. Over 500 møtte opp i AudMax. UKE-gudstjenesten har vært en tradisjon etter dette. Samme høst fikk Laget spørsmål fra Laget sentralt om å overta driften av Lillomarkskapellet i Nittedal. Medlemmene stilte opp på dugnader og vakthelger. Stedet ble brukt til sportsgudstjenester hver søndag, som hytte for Laget og til utleie. Medlemstallet holdt seg høyt utover 1990-tallet, og det var omfattende aktivitet også da. Blant annet drev Laget et skolelag på Ås videregående. I tillegg til lagsmøtene, ble det arrangert bibeltimer med studentpresten, for at Laget skulle ha et bredest mulig tilbud både til kristne og ikke-kristne.

På 2000-tallet ble det satset mye på turer for å samle folk. Det var fortsatt mye fokus på at flere måtte får høre om Jesus. For eksempel delte Laget ut nattmat etter enkelte festkvelder på Samfunnet, det gjøres fortsatt. Driften av Lillomarkskapellet tok mye tid, og det ble i 2004 bestem å avslutte driften der. Dette gjorde at det kunne brukes mer ressurser i arbeidet på Ås. De siste årene har Lillomarkskapellet stått ubrukt, men for bare én uke siden ble kapellet gjenåpnet av Laget sentralt i nyoppusset form. Lillomarkskapellet skal fortsatt brukes på samme måte som før.

I 2005 ble KRIK startet opp. De samler ca. 25 stk. til idrettstreninger hver uke, og utfyller Laget på en god måte. I KRIK får man kontakt med mange som ikke ville gått i Laget. Men mange går både i Laget og KRIK, og vi samarbeider derfor om mange aktiviteter, blant annet bli-kjent-tur hver høst og ski-weekend.

I dag er det rundt 60 medlemmer i Laget, og vi holder et høyt aktivitetsnivå, med mange av de samme aktivitetene som tidligere. Korex eksister ikke lenger, men det er startet opp et nytt kor, Selah. Laget har hatt et problem med at vi holder oss for mye for oss selv, derfor jobber vi nå hardt for å bli mer synlige på universitetet og Samfunnet, slik at flere vet hvem vi er og hva vi står for. På Ås er det en ganske sterk alkoholkultur, men Samfunnet ser nå at dette er for voldsomt, og jobber for å få flere alkoholfrie aktiviteter. I denne prosessen har de henvendt seg til Laget for å få tips.

Formålet til Laget er fortsatt både å utruste de kristne som kommer til universitetet og å forkynne Guds ord så flere blir frelst. Vi satser på bibeltimer og bibelundervisning, samtidig som vi har møter og aktiviteter der terskelen for å ta med seg en ikke-kristen venn skal være lav. Laget er fortsatt opptatt av å samle alle kristne på skolen, uavhengig av kirkelig tilhørighet. Vi samler ikke flere hundre til møtene våre, slik som de gjorde før, men vi er opptatt av å investere i dem som kommer. Selv om vi er 80 år står vi sterkt sammen for å nå ut med budskapet om Jesus til flest mulig, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.